PB My Life ประวัติ ผลงานPongsak Boonphakdee : My Life Strory มารู้จักกันให้มากขึ้นได้ที่นี่My Gallery : ภาพการทำกิจกรรม ความทรงจำดีๆTeacher e-Portfolioผลงานและรางวัลที่ได้รับMy Facebook

PB Teaching การเรียนการสอนPadlet for Teachingเว็บอีเลิร์นนิงรายวิชา IT for Worksเว็บสำหรับสร้างผลงานประกอบการเรียนผลงานนศ.ประกวดสิ่งประดิษฐ์ สื่อออนไลน์ผ่านระบบคลาวด์เทคโนโลยีและ Smart Phone